För medlemmarna

A

Ansvar för föreningens fastighet och byggnad

Det åligger föreningen och dess medlemmar att försöka begränsa skada, eller avvärja sådan skada som kan befaras inträffa. Om skäliga åtgärder inte vidtagits, och detta medför att skada förvärrats, påverkar detta föreningens – och därmed medlemmens egen ekonomi. Det är därför av stor vikt att medlem har sin lägenhet under sådan uppsikt att skador och dylikt i möjligaste mån kan undvikas/begränsas.

Avsättning till fonden för föreningens fastighetsunderhåll (yttre fond)

Avsättning till fonden sker enligt föreningens stadgar. Avsättningen ingår i årsavgiften.

Avsättning till fond för bostadsrättshavarens lägenhetsunderhåll (inre fond)

Någon avsättning till bostadsrättshavarens lägenhetsunderhåll ingår inte i årsavgiften.

Andrahandsuthyrning

Styrelsens tillstånd skall inhämtas vid all form av andrahandsuthyrning, barn och nära släktingar ej undantagna.
Skriftlig ansökan inges till styrelsen med uppgift om orsaken till uthyrningen, vilken tid som avses samt namn och personnummer på den tänkta andrahands-hyresgästen.

B

Besiktningar

För att utföra besiktningar eller justeringsarbeten har representanter för föreningen rätt att efter inflyttning få tillträde till lägenheten.

Barnvagnsrum

Barnvagnsrum finns på entréplan i 10:an och 12:an.

Bastu

Se information under G, gemensamhetslokaler.

C

Cykelrum

Cykelrum finns på källarplan mittemot tvättstugan.

E

Ekonomiskt plan, stadgar och registreringsbevis

Dessa handlingar finns insatta i BoPärmen under flik 3 ”Ekonomisk plan, stadgar, styrelse”.

Elförbrukning

Bostadsrättsföreningen har ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten hos Nacka Energi. Undermätare är uppsatta och Er preliminära förbrukning debiteras av föreningens ekonomiska förvaltare i samband med avisering av månadsavgift. Justering mot faktisk förbrukad el sker årsvis. Preliminär kostnad för hushållsel ingår med 50 kr/kvm för samtliga lägenheter (justerat 2012-12-31).

F

Förvaltningsföretag

Ekonomisk förvaltning
Föreningen har uppdragit åt Frubo (www.frubo.se) att handha den ekonomiska förvaltningen av föreningen.
Vid överlåtelse, pantförskrivning av lägenhet samt dröjsmålsränta på för sent inbetalda årsavgifter tillkommer avgifter enligt föreningens stadgar.

Teknisk förvaltning
Den tekniska förvaltaren är MFS Fastighetsservice AB. Teknisk förvaltning innehåller bl.a. underhåll, skötsel, städning både utvändigt och invändigt av föreningens gemensamma utrustning och utrymmen. Fastighetsjouren tar enbart hand om akuta ärenden.

Fastighetsförsäkring – Hemförsäkring

Bostadsrättsföreningen tecknar enbart försäkring för sin fastighet. Hemförsäkring skall därför tecknas av resp. bostadsrättshavare. Bostadsrättstillägget ingår i fastighetsförsäkringen, som tecknats inför inflyttning. Vid eventuella tillval bör bostadsrättshavaren kontakta sitt hemförsäkringsbolag för att teckna en tilläggsförsäkring som täcker skador på eventuella tillval.

G

Garantier

Bostadsrättsföreningen har för entreprenaden, vitvaror samt insatser och upplåtelseavgifter erhållit följande garantier och säkerheter:

  • Garantitid för entreprenaden, 2 år från färdigställandet
  • Byggfelsförsäkring för väsentliga fel inom 10 år från färdigställandet
  • Produktgaranti för vitvaror (kyl, frys etc.), 2 år från färdigställandet
  • Säkerhet för inbetalda insatser och upplåtelseavgifter

Garage

Uthyrning, administration, drift och skötsel av dessa sköts av Q-Park.

Gemensamhetslokaler

I Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn, finns ett övernattningsrum/styrelserum, Sjökvarnsbacken 12, som tillhör Brf Utsikten 1.

Bastu och Relaxrum i form av en gemensamhetsanläggning, förlagd i Brf Utsikten 1. Lokalerna nyttjas gemensamt av Brf Utsikten 2, Saltsjöqvarn, Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn och Brf Västra Hamnplan, Saltsjöqvarn.

Gemensam mark

I Saltsjöqvarn ingår merparten av den yttre miljön i en s.k. gemensamhetsanläggning som samtliga bostadsföreningar gemensamt förvaltar genom en samfällighetsförening, SQSF. Gemensamhetsanläggningen omfattar bl.a. körvägar inklusive tunnel, gångvägar och torgytor inklusive kajen, grönområde (del av berget), planteringar och lekplatser. Dessutom ingår områdets allmänna hiss, ca 15 gästparkeringsplatser och en miljöstation.

H

Hushållssopor

Kostnaden för sophantering ingår i årsavgiften. För hushållssopor finns behållare i diskbänkskåp. Sopsugsanläggning finns utanför Sjökvarnsbacken 6. En gemensam miljöstation för källsortering finns tills vidare vid Hospitalet.
Mer information finns i BoPärmen under Flik 14.

I

Insats/Årsavgift

Insats/årsavgift, som fastställts i den ekonomiska planen, har beräknats på grundval av en i november månad 2005 uppskattad slutlig anskaffningskostnad och belåning för föreningen. Den ekonomiska planen har sedan försetts med ett granskningsintyg erhållet från AB Bostadsgaranti. Av granskningsintyget framgår att den ekonomiska planen vilar på tillförlitlig grund. Månadsavgiftens storlek för den enskilda lägenheten bestäms av andelstalet.
Månadsavgiften sänktes den 1/7 2012 med 5%.

Internetanläggning

Föreningen är ansluten via Ownit. Anslutningsavgiften ingår i månadsavgiften.
Se separat utsänd information från Ownit i BoPärmen.

PPantförskrivning

Vid pantförskrivning krävs skriftlig anmälan från bank, annan juridisk person eller privatperson. Ansökan inges till föreningens förvaltningsföretag. Pantsättning medför att en administrativ avgift om 1 % av ett prisbasbelopp debiteras pantsättaren.
Läs mer här.

Parkeringsytor

Parkeringsplats finns att hyra i parkeringsgarage beläget under fastigheten. Det finns en parkeringsplats för varje lägenhet. För uthyrning av parkeringsplatser samt drift och skötsel av garage svarar Carpark.
På Mannagrynstorget finns 10 st gästparkeringar. Ytterligare gästparkeringar finns i garaget under Brf Utsikten 2, Saltsjöqvarn.
Se separat utsänd information från Ownit i BoPärmen under Flik 14.

TTV

Digital IP TV i Ownits nät distribueras genom nätverksuttaget. Separat avtal krävs och beställs genom Ownit.
Gratis analog TV finns genom det koaxiala TV uttaget i väggen. Sex kanaler från det marksända digitala nätet ingår.
Marksänd Digital TV finns genom samma koaxiala TV uttag som nämnts tidigare. Detta levereras av Boxer. Public Service kanalerna ingår, men extra kanaler kräver programkort. Se mer på Boxers hemsida.

Tvätt

Samtliga badrum är försedda med tvättmaskin och torktumlare. I Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarns fastighet kommer att finnas en grovtvättstuga i form av en gemensamhetsanläggning. Denna tvättstuga nyttjas gemensamt av Brf Utsikten 1, Saltsjöqvarn, Brf Utsikten 2, Saltsjöqvarn och Brf Västra Hamnplan, Saltsjöqvarn.

V

Vattenförbrukning

Vattenförbrukningen mäts kollektivt och kostnaden ingår i årsavgiften.
Snålspolande munstycken har erbjudits alla medlemmar under 2012. Kontrollera med Styrelsen om din lägenhet är utrustad med snålspolande munstycken.

Värmeförbrukning

Värme och varmvatten erhålles via fjärrvärmenätet. Förbrukningen mäts kollektivt och kostnaden ingår i årsavgiften.

Ä

Ändringsarbeten inom och utom lägenhet

Då vissa ändringsarbeten kan kräva dels styrelsens godkännande, dels vara byggnadslovspliktiga, åligger det medlem att till styrelsen i god tid före påbörjandet, skriftligen inge förslag till önskad åtgärd.

Ö

Överlåtelse av bostadsrätt

Varje form av överlåtelse av bostadsrätt, även överlåtelseformerna arv och gåva, skall godkännas av föreningens styrelse. Köpekontrakt eller annan fångeshandling jämte eventuella bilagor samt medlemsansökan inges till föreningens styrelse. För betalning av årsavgift kan i vissa fall krävas borgensförbindelse. Medlemskap i föreningen beviljas i princip endast den eller de som avser att utnyttja lägenheten som egen bostad. Överlåtelse medför att en administrativ avgift om 1100 kr debiteras köparen.