Ekonomisk och juridisk information om Brf Utsikten 1

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Frubo AB i Linköping, tel 013-37 40 80,  www.frubo.se .

Anmäl till Frubo om du vill använda autogiro för din månadsavgift. Betalas den för sent tillkommer dröjsmålsränta enligt föreningens stadgar.

Föreningens elektroniska fakturaadress är se7696121222@doctech.nu

Föreningens organisationsnummer är 769612-1222

Vår revisor finns hos Grant Thornton.

Teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen utförs framförallt av Habitek. Teknisk förvaltning innehåller bl.a. underhåll, skötsel, både utvändigt och invändigt av föreningens gemensamma utrustning och utrymmen.

Ansvar för föreningens fastighet och byggnad

Det åligger föreningen och dess medlemmar att försöka begränsa skada, eller avvärja sådan skada som kan befaras inträffa. Om skäliga åtgärder inte vidtagits, och detta medför att skada förvärrats, påverkar detta föreningens – och därmed medlemmens egen ekonomi. Det är därför av stor vikt att medlem har sin lägenhet under sådan uppsikt att skador och dylikt i möjligaste mån kan undvikas/begränsas.

Avsättning till fonden för föreningens fastighetsunderhåll (yttre fond)

Avsättning till fonden sker enligt föreningens stadgar. Avsättningen ingår i årsavgiften.

Avsättning till fond för bostadsrättshavarens lägenhetsunderhåll (inre fond)

Någon avsättning till bostadsrättshavarens lägenhetsunderhåll ingår inte i årsavgiften.

Besiktningar

För att utföra besiktningar eller andra arbeten har representanter för föreningen rätt att få tillträde till lägenheten.

Ekonomiskt plan

Se här!

Elförbrukning

Bostadsrättsföreningen har ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten hos Nacka Energi. Undermätare är uppsatta och preliminär förbrukning debiteras av föreningens ekonomiske förvaltare i samband med avisering av månadsavgift. Justering mot faktisk förbrukad el sker årsvis. Preliminär kostnad för hushållsel ingår med 50 kr/kvm för samtliga lägenheter (2019-12-31).

Fastighetsförsäkring – Hemförsäkring

Bostadsrättsföreningen har försäkring för fastigheten men hemförsäkring ska tecknas av respektive bostadsrättsinnehavare. Så kallat bostadsrättstillägg ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Vid skada kontakta Moderna Försäkringar, tel. 0200-21 21 20,

Hushållssopor

Kostnaden för sophantering ingår i årsavgiften. Läs mer om källsortering här!

Insats/Årsavgift

Insats/årsavgift, som fastställdes i den ekonomiska planen, beräknades på grundval av en i november månad 2005 uppskattad slutlig anskaffningskostnad och belåning för föreningen. Den ekonomiska planen försågs med ett granskningsintyg erhållet från AB Bostadsgaranti. Av granskningsintyget framgår att den ekonomiska planen vilade på tillförlitlig grund. Månadsavgiftens storlek för den enskilda lägenheten bestäms av andelstalet. Styrelsen fastställer årligen månadsavgiften. Avgiften sänktes den 1/7 2012 med 5%. Månadsavgiften har sedan dess varit oförändrad.

Internet/bredband, telefoni och TV

Föreningen är ansluten till ett fibernätverk/bredband som drivs av Ownit. Bredbandsavgiften ingår i månadsavgiften. IP-telefoni och digital-TV kan beställas från Ownit. Gemensam TV-antenn finns också och kan användas för Boxer-anslutning.
Detaljerad information om bredband, telefoni och TV finns här!

Pantförskrivning

Vid pantförskrivning krävs skriftlig anmälan från bank, annan juridisk person eller privatperson. Ansökan inges till föreningens ekonomiska förvaltare Frubo AB. Pantsättning medför en administrativ avgift som debiteras pantsättaren. Läs mer här!

Vattenförbrukning

Vattenförbrukningen mäts kollektivt och kostnaden ingår i årsavgiften.
Snålspolande munstycken har erbjudits alla medlemmar under 2012. Kontrollera med Styrelsen om din lägenhet är utrustad med snålspolande munstycken.

Värmeförbrukning

Värme och varmvatten erhålles via fjärrvärmenätet. Förbrukningen mäts kollektivt och kostnaden ingår i årsavgiften.

Ändringsarbeten inom och utom lägenhet

Då vissa ändringsarbeten i lägenheten kan kräva dels styrelsens godkännande, dels vara byggnadslovspliktiga, åligger det medlem att till styrelsen i god tid före påbörjandet, skriftligen inge förslag till önskad åtgärd.

Överlåtelse av bostadsrätt

Varje form av överlåtelse av bostadsrätten, även överlåtelseformerna arv och gåva, skall godkännas av föreningens styrelse. Köpekontrakt eller annan fångeshandling jämte eventuella bilagor samt medlemsansökan inges till föreningens styrelse via den ekonomiska förvaltaren Frubo AB. För betalning av årsavgift kan i vissa fall krävas borgensförbindelse. Medlemskap i föreningen beviljas i princip endast den eller de som avser att utnyttja lägenheten som egen bostad. Överlåtelse medför att en administrativ avgift som debiteras köparen. Läs vidare här!

Denna sida uppdaterades 2019-12-27